26. Navrtka brezona prikolice IMT, IMT-558/560

26. Navrtka brezona prikolice IMT, IMT-558/560

Šifra proizvoda: 031